מוסדות וחוגי המפלגה

המשמרת הצעירה

המשמרת הצעירה היא הגוף הרשמי של צעירי מפלגת העבודה. המשמרת מונה אלפי צעירים בכל הארץ המחויבים לתפיסת עולם ציונית, שמאלית, סוציאל-דמוקרטית.

נוער העבודה

נוער העבודה הוא גוף הנוער של מפלגת העבודה. מטרת הגוף היא לקדם, לשנות ולהשפיע על נושאים שעולים מבני הנוער, לפתח את דור המנהיגים העתידי של המפלגה, ולהכניס רוח חדשה וצעירה למפלגה.

אגף החברות

אגף החברות במפלגה שם לו למטרה לפעול למען קידום שוויון חברתי, תרבותי, כלכלי ומדיני לנשים כחלק מקידום זכויות חברתיות לטובת החברה בכללותה.

ותיקי התנועה

מוסד המרכז את פעילותם של ותיקי התנועה.

ועידת המפלגה

הועידה היא המוסד העליון של המפלגה והדן ומחליט בעניינים עקרוניים ובעלי השפעה מיוחדת על המפלגה.

מרכז המפלגה

המרכז דן ומחליט בעניינים העומדים על הפרק במפלגה על פי סמכויותיו (למעט בעניינים שהם בסמכותה הבלעדית של הועידה). חברי המרכז הם צירי הועידה, והמרכז מכהן לתקופה של ארבע שנים.

לשכת המפלגה

הלשכה היא המוסד המנהל את המפלגה ומפקח על מזכירות הלשכה. היא דנה בעניינים העומדים על הפרק במפלגה.

המוסד לבירור עתירות

המוסד אמון על בירור עתירות של מוסד מפלגתי או של חבר מפלגה או נגד מספר חברי מפלגה בעניינים בעלי אופי ציבורי.

ועדת כספים

ועדת ביקורת

הועדה אחראית על הכנת דו"ח ביקורת המפלגה, על הגורמים המקצועיים והתנהלותם.